Top
كارگاه رياضيات پيشرفته - پايه نهم
استاد راهنما: فاطمه مولایی
عناوین ارائه شده در كارگاه ریاضیات پيشرفته:
افزایش مهارت‌های حل مسأله
توان
مبنا
هندسه در شمارش
سوالات خلاقیت
پایه نهم