پروژه های پژوهش پایه هفتم
     
 
   
کارگاه زیست و بیوتکنولوژی (هشتم و نهم)
     
 
   
کارگاه فیزیک (هشتم و نهم)
     
 
   
کارگاه هنر و مسأله (هشتم و نهم)
     
 
   
کارگاه شیمی (هشتم و نهم)
     
 
   
نمایشگاه پژوهش انعکاس
 
     
   
نمایشگاه پژوهش انعکاس
 
     
   
کارگاه شبکه های منسجم (هشتم و نهم)
     
 
   
کارگاه تئاتر (هشتم و نهم)
     
 
   
کارگاه چراغ روشن (هشتم و نهم)
     
 
   
کارگاه شکل و رنگ های دانا (هشتم و نهم)
     
 
   
کارگاه رباتیک (هشتم و نهم)