پروژه های پژوهش پایه هفتم
 
 
     
 
     
کارگاه شیمی (هشتم و نهم)
 
 
     
 
     
کارگاه هنر و مسأله (هشتم و نهم)
 
 
     
 
     
کارگاه فیزیک (هشتم و نهم)
 
 
     
 
     
کارگاه زیست و بیوتکنولوژی (هشتم و نهم)
 
 
     
 
     
نمایشگاه پژوهش انعکاس
 
 
     
 
     
نمایشگاه پژوهش انعکاس
 
 
     
 
     
کارگاه شبکه های منسجم (هشتم و نهم)
 
 
     
 
     
کارگاه رباتیک (هشتم و نهم)
 
 
     
 
     
کارگاه شکل و رنگ های دانا (هشتم و نهم)
 
 
     
 
     
کارگاه چراغ روشن (هشتم و نهم)
 
 
     
 
     
کارگاه تئاتر (هشتم و نهم)