آزمون ها - واحد آموزش دبیرستان فرزانگان دو (دوره اول)
 
 
     
 
     
آزمون ها - واحد آموزش دبیرستان فرزانگان دو (دوره اول)
 
کلاس آنلاین پایه هفتم 98.12.17

کلاس آنلاین پایه های هفتم، هشتم و نهم 98.12.24 الی 98.12.26

کلاس آنلاین پایه هفتم 98.12.17 الی 98.12.22

کلاس آنلاین پایه هشتم 98.12.17 الی 98.12.22

کلاس آنلاین پایه نهم 98.12.17 الی 98.12.22

آزمون آنلاین پایه هفتم 98.12.24 الی 98.12.25

آزمون آنلاین پایه هشتم 98.12.24 الی 98.12.27

آزمون آنلاین پایه نهم 98.12.24 الی 98.12.27

آزمون آنلاین پایه هفتم 98.12.21 الی 98.12.22

آزمون آنلاین پایه هشتم 98.12.21 الی 98.12.22

آزمون آنلاین پایه نهم 98.12.21 الی 98.12.22

بودجه بندی امتحانات میان نوبت دوم- پایه هفتم

بودجه بندی امتحانات میان نوبت دوم- پایه هشتم

بودجه بندی امتحانات میان نوبت دوم- پایه نهم

بودجه بندی آزمون سنجش و پایش علمی پایه هفتم

بودجه بندی آزمون سنجش و پایش علمی پایه هشتم

بودجه بندی آزمون سنجش و پایش علمی پایه نهم

بودجه بندی امتحانات هماهنگ نوبت اول

بودجه بندی میان نوبت اول پایه هفتم

بودجه بندی میان نوبت اول پایه هشتم

بودجه بندی میان نوبت اول پایه نهم

نکات مربوط به آزمون میان نوبت اول

برنامه امتحانات میان نوبت اول – سال تحصیلی 99-98