روز فرزانگانی پایه هفتم
 
 
     
 
     
اردوگاه تفریحی شهید باهنر