روز فرزانگانی پایه هفتم
     
 
   
اردوگاه تفریحی شهید باهنر