روز فرزانگانی پایه هفتم
   
 
اردوگاه تفریحی شهید باهنر