Top
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
آتنا فتوت جاه
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
مشكات جعفري
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
مريم سالم نيا
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
متينه شاهرود نژاد
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
مبينا اكبري
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
مانا دارآفرين
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
كيميا رمضاني
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
كامليا تهراني
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
فرينا سادات جوادي
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
فاطمه غفاري
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
فاطمه شكيبايي
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
فاطمه سالاری راد
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
فاطمه بهزادي
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
فاطمه اسدي
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
غزل پاسباني
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
صدف مصطفوي
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
صبا صالح پور
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
صبا شعيب
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
صبا سعيدي
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
شيدا خدامي
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
سها مرادي
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
ستاره زند
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
السای نجاری
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
سبا سليماني
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
ساغر دانايي صفت
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
ساغر بخت ور
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
سارينا خاني
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
زهرا نادري
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
زهرا محمودي نودز
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
روژينا احمديان
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
ركسانا ناصري
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
رز گرانمايه
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
راشين انصاري
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
دينا علي نژاد
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
ديانا ضياء بخش
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
ديانا داووديان
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
دنيا محمد زاده
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
درينا شريعني
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
حنانه خرمدشتي
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
حسنا فضلي
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
ثنا ملك محمدي
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
ترنم فروزاني
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
ترنم جعفري
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
تارا اصغرپور
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
پريناز رسوليان
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
پريا سعادت
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
پرنيان شريفي
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
پرنيا سهرابي
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
پانيذ مصطفي زاده
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
پانته آ سيمايي
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
پارميس پور احمد
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
بهار ابراهيمي
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
بلكا آرزومند
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
باران احمدي
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
آوين صوفي
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
آوين حسيني
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
آوا ابراهيميان
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
آنيتا معصومي
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
الیانا دهقان پور
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
يكتا سعيد
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
ياسمن نيكو سخن
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
هليا زيبايي
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
هستي محتشمي
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
نيوشا هوشي
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
نيكناز هاشمي
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
نيايش واثق
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
نگين رفيعي
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
موژان ذباحي
پروژه نقاشی
نمایشگاه هنری پایه هشتم
استاد راهنما: سیمین هنرور
مليكا زرين كلاه
پروژه نقاشی