کارگاه رباتیک (هشتم و نهم)
 
استاد راهنما: نازنین اختریان
پرنیا خوشحالی، حانیه اسدی، هلیا کریمان (ساخت عصای هوشمند)
پایه هشتم
 
     
 
     
کارگاه رباتیک (هشتم و نهم)
 
استاد راهنما: نازنین اختریان
پرنیا خوشحالی، حانیه اسدی، هلیا کریمان (ساخت عصای هوشمند)
پایه هشتم