آزمون آن لاین درس شیمی پایه نهم روز چهارشنبه 99/02/24
 

آزمون آن لاین درس شیمی پایه نهم روز چهارشنبه 99/02/24

آزمون آن لاین درس شیمی روز چهار شنبه 99/02/24 رأس ساعت 17:00 الی 21:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


     
   
آزمون آن لاین درس عربی پایه نهم روز شنبه 99/02/27
 

آزمون آن لاین درس عربی پایه نهم روز شنبه 99/02/27

آزمون آن لاین درس عربی روز شنبه 99/02/27 رأس ساعت 17:00 الی 21:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


     
   
آزمون آن لاین درس فیزیک پایه نهم روز دوشنبه 99/02/22
 

آزمون آن لاین درس فیزیک پایه نهم روز دوشنبه 99/02/22

آزمون آن لاین درس فیزیک روز دوشنبه 99/02/22 رأس ساعت 17:00 الی 21:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 30دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


     
   
آزمون آن لاین درس هندسه پایه نهم روز شنبه 99/02/20
 

آزمون آن لاین درس هندسه پایه نهم روز شنبه 99/02/20

آزمون آن لاین درس هندسه روز شنبه 99/02/20 رأس ساعت 17:00 الی 21:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 40 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


     
   
آزمون آن لاین درس ادبیات پایه نهم روز چهارشنبه 99/02/31
 

آزمون آن لاین درس ادبیات پایه نهم روز چهارشنبه 99/02/31

آزمون آن لاین درس ادبیات روز چهارشنبه 99/02/31 رأس ساعت 17:00 الی 21:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


     
   
آزمون آن لاین درس زیست پایه نهم روز دوشنبه 99/02/29
 

آزمون آن لاین درس زیست پایه نهم روز دوشنبه 99/02/29

آزمون آن لاین درس زیست روز دوشنبه 99/02/29 رأس ساعت 17:00 الی 21:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.