آزمون آن لاین درس زیست پایه هشتم روز دوشنبه 99/02/29
 

آزمون آن لاین درس زیست پایه هشتم روز دوشنبه 99/02/29

آزمون آن لاین درس زیست روز دوشنبه 99/02/29 رأس ساعت 15:00 الی 18:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس عربی پایه هشتم روز شنبه 99/02/27
 

آزمون آن لاین درس عربی پایه هشتم روز شنبه 99/02/27

آزمون آن لاین درس عربی روز شنبه 99/02/27 رأس ساعت 15:00 الی 18:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 20 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس شیمی پایه هشتم روز چهارشنبه 99/02/24
 

آزمون آن لاین درس شیمی پایه هشتم روز چهارشنبه 99/02/24

آزمون آن لاین درس شیمی روز چهار شنبه 99/02/24 رأس ساعت 15:00 الی 18:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس هندسه پایه هشتم روز شنبه 99/02/20
 

آزمون آن لاین درس هندسه پایه هشتم روز شنبه 99/02/20

آزمون آن لاین درس هندسه روز شنبه 99/02/20 رأس ساعت 15:00 الی 18:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 45 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس ادبیات پایه هشتم روز چهارشنبه 99/02/31
 

آزمون آن لاین درس ادبیات پایه هشتم روز چهارشنبه 99/02/31

آزمون آن لاین درس ادبیات روز چهارشنبه 99/02/31 رأس ساعت 15:00 الی 18:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 20 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس فیزیک پایه هشتم روز دوشنبه 99/02/22
 

آزمون آن لاین درس فیزیک پایه هشتم روز دوشنبه 99/02/22

آزمون آن لاین درس فیزیک روز دوشنبه 99/02/22 رأس ساعت 15:00 الی 18:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 25 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.