آزمون آن لاین درس فیزیک پایه هفتم روز دوشنبه 99/02/22
 

آزمون آن لاین درس فیزیک پایه هفتم روز دوشنبه 99/02/22

آزمون آن لاین درس فیزیک روز دوشنبه 99/02/22 رأس ساعت 10:00 الی 11:30 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 45 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


     
   
آزمون آن لاین درس عربی پایه هفتم روز شنبه 99/02/27
 

آزمون آن لاین درس عربی پایه هفتم روز شنبه 99/02/27

آزمون آن لاین درس عربی روز شنبه 99/02/27 رأس ساعت 10:00 الی 11:30 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


     
   
آزمون آن لاین درس شیمی پایه هفتم روز چهارشنبه 99/02/24
 

آزمون آن لاین درس شیمی پایه هفتم روز چهارشنبه 99/02/24

آزمون آن لاین درس شیمی روز چهارشنبه 99/02/24 رأس ساعت 10:00 الی 11:30 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 45 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


     
   
آزمون آن لاین درس ریاضی پایه هفتم روز شنبه 99/02/20
 

آزمون آن لاین درس ریاضی پایه هفتم روز شنبه 99/02/20

آزمون آن لاین درس ریاضی روز شنبه 99/02/20 رأس ساعت 10:00 الی 11:30 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 45 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


     
   
آزمون آن لاین درس ادبیات پایه هفتم روز چهارشنبه 99/02/31
 

آزمون آن لاین درس ادبیات پایه هفتم روز چهارشنبه 99/02/31

آزمون آن لاین درس ادبیات روز چهارشنبه 99/02/31 رأس ساعت 10:00 الی 11:30 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 40 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


     
   
آزمون آن لاین درس زیست پایه هفتم روز دوشنبه 99/02/29
 

آزمون آن لاین درس زیست پایه هفتم روز دوشنبه 99/02/29

آزمون آن لاین درس زیست روز دوشنبه 99/02/29 رأس ساعت 10:00 الی 11:30 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 45 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.