آزمون آن لاین درس ریاضی پایه نهم روز پنج شنبه 98/12/22
 

آزمون آن لاین درس ریاضی پایه نهم روز پنج شنبه 98/12/22

آزمون آن لاین درس ریاضی روز پنج شنبه 98/12/22 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 35 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس زبان انگلیسی پایه نهم روز شنبه 98/12/24
 

آزمون آن لاین درس زبان انگلیسی پایه نهم روز شنبه 98/12/24

آزمون آن لاین درس زبان انگلیسی روز شنبه 98/12/24 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 10 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس پیامهای آسمانی پایه نهم روز دوشنبه 98/12/26
 

آزمون آن لاین درس پیامهای آسمانی پایه نهم روز دوشنبه 98/12/26

آزمون آن لاین درس پیامهای آسمانی روز دوشنبه 98/12/26 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 20 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس هندسه پایه نهم روز یکشنبه 98/12/25
 

آزمون آن لاین درس هندسه پایه نهم روز یکشنبه 98/12/25

آزمون آن لاین درس هندسه روز یکشنبه 98/12/25 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 20 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس مطالعات اجتماعی پایه نهم روز سه شنبه 98/12/27
 

آزمون آن لاین درس مطالعات اجتماعی پایه نهم روز سه شنبه 98/12/27

آزمون آن لاین درس مطالعات اجتماعی روز سه شنبه 98/12/27 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 20 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس زیست پایه نهم روز پنج شنبه 98/12/22
 

آزمون آن لاین درس زیست پایه نهم روز پنج شنبه 98/12/22

آزمون آن لاین درس زیست روز پنج شنبه 98/12/22 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 20 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس عربی پایه نهم روز چهارشنبه 98/12/21
 

آزمون آن لاین درس عربی پایه نهم روز چهارشنبه 98/12/21

آزمون آن لاین درس عربی روز چهارشنبه 98/12/21 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 20 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس فیزیک پایه نهم روز شنبه 98/12/24
 

آزمون آن لاین درس فیزیک پایه نهم روز شنبه 98/12/24

آزمون آن لاین درس فیزیک روز شنبه 98/12/24 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 20 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس شیمی پایه نهم روز چهارشنبه 98/12/21
 

آزمون آن لاین درس شیمی پایه نهم روز چهارشنبه 98/12/21

آزمون آن لاین درس شیمی روز چهارشنبه 98/12/21 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 35 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.