آزمون آن لاین درس حساب پایه هشتم روز پنج شنبه 98/12/22
 

آزمون آن لاین درس حساب پایه هشتم روز پنج شنبه 98/12/22

آزمون آن لاین درس حساب روز پنج شنبه 98/12/22 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 20 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس زیست پایه هشتم روز پنج شنبه 98/12/22
 

آزمون آن لاین درس زیست پایه هشتم روز پنج شنبه 98/12/22

آزمون آن لاین درس زیست روز پنج شنبه 98/12/22 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 20 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس عربی پایه هشتم روز یکشنبه 98/12/25
 

آزمون آن لاین درس عربی پایه هشتم روز یکشنبه 98/12/25

آزمون آن لاین درس عربی روز یکشنبه 98/12/25 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 15 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس فیزیک پایه هشتم روز یکشنبه 98/12/25
 

آزمون آن لاین درس فیزیک پایه هشتم روز یکشنبه 98/12/25

آزمون آن لاین درس فیزیک روز یکشنبه 98/12/25 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 20 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس زبان انگلیسی پایه هشتم روز شنبه 98/12/24
 

آزمون آن لاین درس زبان انگلیسی پایه هشتم روز شنبه 98/12/24

آزمون آن لاین درس زبان انگلیسی روز شنبه 98/12/24 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 15 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس پیامهای آسمانی پایه هشتم روز چهارشنبه 98/12/21
 

آزمون آن لاین درس پیامهای آسمانی پایه هشتم روز چهارشنبه 98/12/21

آزمون آن لاین درس پیامهای آسمانی روز چهارشنبه 98/12/21 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 15 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس هندسه پایه هشتم روز شنبه 98/12/24
 

آزمون آن لاین درس هندسه پایه هشتم روز شنبه 98/12/24

آزمون آن لاین درس هندسه روز شنبه 98/12/24 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس ادبیات پایه هشتم روز دوشنبه 98/12/26
 

آزمون آن لاین درس ادبیات پایه هشتم روز دوشنبه 98/12/26

آزمون آن لاین درس ادبیات روز دوشنبه 98/12/26 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 15 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس شیمی پایه هشتم روز چهارشنبه 98/12/21
 

آزمون آن لاین درس شیمی پایه هشتم روز چهارشنبه 98/12/21

آزمون آن لاین درس شیمی روز چهارشنبه 98/12/21 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.