آزمون آن لاین درس ادبیات پایه هفتم روز یکشنبه 98/12/25
 

آزمون آن لاین درس ادبیات پایه هفتم روز یکشنبه 98/12/25

آزمون آن لاین درس ادبیات روز یکشنبه 98/12/25 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 45 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


     
   
آزمون آن لاین درس عربی پایه هفتم روز پنج شنبه 98/12/22
 

آزمون آن لاین درس عربی پایه هفتم روز پنج شنبه 98/12/22

آزمون آن لاین درس عربی روز پنج شنبه 98/12/22 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 10 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


     
   
آزمون آن لاین درس فیزیک پایه هفتم روز سه شنبه 98/12/27
 

آزمون آن لاین درس فیزیک پایه هفتم روز سه شنبه 98/12/27

آزمون آن لاین درس فیزیک روز سه شنبه 98/12/27 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 15 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


     
   
آزمون آن لاین درس پیامهای آسمانی پایه هفتم روز چهارشنبه 98/12/21
 

آزمون آن لاین درس پیامهای آسمانی پایه هفتم روز چهارشنبه 98/12/21

آزمون آن لاین درس پیامهای آسمانی روز چهارشنبه 98/12/21 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 15 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


     
   
آزمون آن لاین درس زیست پایه هفتم روز چهارشنبه 98/12/21
 

آزمون آن لاین درس زیست پایه هفتم روز چهارشنبه 98/12/21

آزمون آن لاین درس زیست روز چهارشنبه 98/12/21 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 15 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


     
   
آزمون آن لاین درس ریاضی پایه هفتم روز پنج شنبه 98/12/22
 

آزمون آن لاین درس ریاضی پایه هفتم روز پنج شنبه 98/12/22

آزمون آن لاین درس ریاضی روز پنج شنبه 98/12/22 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


     
   
آزمون آن لاین درس شیمی پایه هفتم روز دوشنبه 98/12/26
 

آزمون آن لاین درس شیمی پایه هفتم روز دوشنبه 98/12/26

آزمون آن لاین درس شیمی روز دوشنبه 98/12/26 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 15 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


     
   
آزمون آن لاین درس زبان انگلیسی پایه هفتم روز شنبه 98/12/24
 

آزمون آن لاین درس زبان انگلیسی پایه هفتم روز شنبه 98/12/24

آزمون آن لاین درس زبان انگلیسی روز شنبه 98/12/24 رأس ساعت 8:00 الی 20:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 8 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.