آزمون آن لاین درس ریاضی پایه نهم روز شنبه 99/02/06
 

آزمون آن لاین درس ریاضی پایه نهم روز شنبه 99/02/06

آزمون آن لاین درس ریاضی روز شنبه 99/02/06 رأس ساعت 13:00 الی 16:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی30 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس شیمی پایه نهم روز دوشنبه 99/02/08
 

آزمون آن لاین درس شیمی پایه نهم روز دوشنبه 99/02/08

آزمون آن لاین درس شیمی روز دوشنبه 99/02/08 رأس ساعت 13:00 الی 16:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس پیامهای آسمانی پایه نهم روز چهارشنبه 99/02/17
 

آزمون آن لاین درس پیامهای آسمانی پایه نهم روز چهارشنبه 99/02/17

آزمون آن لاین درس پیامهای آسمانی روز چهارشنبه 99/02/17 رأس ساعت 13:00 الی 16:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس ادبیات پایه نهم روز دوشنبه 99/02/15
 

آزمون آن لاین درس ادبیات پایه نهم روز دوشنبه 99/02/15

آزمون آن لاین درس ادبیات روز دوشنبه 99/02/15 رأس ساعت 13:00 الی 16:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 20 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس فیزیک پایه نهم روز چهارشنبه 99/02/10
 

آزمون آن لاین درس فیزیک پایه نهم روز چهارشنبه 99/02/10

آزمون آن لاین درس فیزیک روز چهارشنبه 99/02/10 رأس ساعت 13:00 الی 16:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس زیست پایه نهم روز شنبه 99/02/13
 

آزمون آن لاین درس زیست پایه نهم روز شنبه 99/02/13

آزمون آن لاین درس زیست روز شنبه 99/02/13 رأس ساعت 13:00 الی 16:00 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.