آزمون آن لاین درس ادبیات پایه هفتم روز دوشنبه 99/02/15
 

آزمون آن لاین درس ادبیات پایه هفتم روز دوشنبه 99/02/15

آزمون آن لاین درس ادبیات روز دوشنبه 99/02/15 رأس ساعت 9:00 الی 11:30 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس زیست پایه هفتم روز شنبه 99/02/13
 

آزمون آن لاین درس زیست پایه هفتم روز شنبه 99/02/13

آزمون آن لاین درس زیست روز شنبه 99/02/13 رأس ساعت 9:00 الی 11:30 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس فیزیک پایه هفتم روز چهارشنبه 99/02/10
 

آزمون آن لاین درس فیزیک پایه هفتم روز چهارشنبه 99/02/10

آزمون آن لاین درس فیزیک روز چهارشنبه 99/02/10 رأس ساعت 9:00 الی 11:30 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس پیامهای آسمانی پایه هفتم روز چهارشنبه 99/02/17
 

آزمون آن لاین درس پیامهای آسمانی پایه هفتم روز چهارشنبه 99/02/17

آزمون آن لاین درس پیامهای آسمانی روز چهارشنبه 99/02/17 رأس ساعت 9:00 الی 11:30 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس ریاضی پایه هفتم روز دوشنبه 99/02/08
 

آزمون آن لاین درس ریاضی پایه هفتم روز دوشنبه 99/02/08

آزمون آن لاین درس ریاضی روز دوشنبه 99/02/08 رأس ساعت 9:00 الی 11:30 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.


 
     
 
     
آزمون آن لاین درس شیمی پایه هفتم روز شنبه 99/02/06
 

آزمون آن لاین درس شیمی پایه هفتم روز شنبه 99/02/06

آزمون آن لاین درس شیمی روز شنبه 99/02/06 رأس ساعت 9:00 الی 11:30 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.