اعضای انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 1401-1400
 
جناب آقای اصغر عرب رئیس انجمن اولیا و مربیان
جناب آقای محمّدرضا صدیق دامغانی نائب رئیس انجمن اولیا و مربیان
جناب آقای مجید زُهَری منشی و رابط انجمن اولیا و مربیان
جناب آقای علیرضا شایسته عضو انجمن اولیا و مربیان
جناب آقای حسین سالاری راد عضو انجمن اولیا و مربیان
جناب آقای محمدرضا علی محمدی فرجردی عضو انجمن اولیا و مربیان
جناب آقای سید علیرضا سیف زاده عضو انجمن اولیا و مربیان