آزمون آنلاین
 

آزمون آنلاین قرآن پایه هشتم - اسفندماه 97

آزمون آنلاین قرآن پایه هشتم - اسفند ماه 97
دانش آموزان می توانند از روز چهارشنبه8 اسفند ماه ساعت 19 الی جمعه 10 اسفند ماه ساعت 20 به مدت 2 روز در آزمون شرکت نمایند.
 مدت زمان آزمون 10 دقیقه بوده و با اتمام زمان آزمون اتمام خواهد یافت، در صورتیکه زودتر از زمان یاد شده مایل به اتمام آزمون می باشید می بایست دکمه ثبت آزمون را بزنید .
تعداد سوالات  10 سوال تستی 4 جوابی خواهد بود.
هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت نمایند.

 
     
 
     
آزمون آنلاین آذر ماه 
 

آزمون آن لاین درس عربی پایه هشتم و نهم

آزمون از روز یکشنبه 95.9.14 راس ساعت 16.30 الی سه شنبه 95.9.17ساعت 20 انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 15 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.

 
     
 
     
آزمون آنلایندی ماه 
 

درس عربی - پایه هشتم

آزمون آنلاین عربی پایه هشتم - دی ماه 95
دانش آموزان می توانند از روز پنج شنبه 30 دی ماه ساعت 13 الی شنبه2 بهمن ماه ساعت 22  به مدت 3 روز در آزمون شرکت نمایند.
 مدت زمان آزمون 10 دقیقه بوده و با اتمام زمان آزمون اتمام خواهد یافت، در صورتیکه زودتر از زمان یاد شده مایل به اتمام آزمون می باشید می بایست دکمه ثبت آزمون را بزنید .
تعداد سوالات  15 سوال تستی 4 جوابی خواهد بود.
هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت نمایند.

 
     
 
     
آزمون آنلاین آذر ماه 
 

آزمون آن لاین درس قرآن پایه هفتم و هشتم

آزمون از روز یکشنبه 95.9.14 راس ساعت 17 الی سه شنبه 95.9.17 ساعت 20انجام خواهد شد.
مدت زمان پاسخگویی 15 دقیقه خواهد بود و آزمون پس از آن بسته خواهد شد.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه جهت شرکت در آزمون اجازه ورود به سیستم را دارد.
آزمون نمره منفی ندارد.

 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

آزمون آنلاین عربی پایه هشتم - بهمن ماه 96

آزمون آنلاین عربی پایه هشتم - بهمن ماه 96
دانش آموزان می توانند از روز شنبه 14 بهمن ماه ساعت 15: 30 الی سه شنبه 19 بهمن ماه ساعت 22  به مدت 3 روز در آزمون شرکت نمایند.
 مدت زمان آزمون 10 دقیقه بوده و با اتمام زمان آزمون اتمام خواهد یافت، در صورتیکه زودتر از زمان یاد شده مایل به اتمام آزمون می باشید می بایست دکمه ثبت آزمون را بزنید .
تعداد سوالات  15 سوال تستی 4 جوابی خواهد بود.
هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت نمایند.

 
     
 
     
آزمون آنلاین آذر ماه 
 

آزمون آن لاین درس قرآن پایه هفتم و هشتم


 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

آزمون آنلاین عربی پایه نهم - بهمن ماه 96

آزمون آنلاین عربی پایه نهم  - بهمن ماه 96
دانش آموزان می توانند از روز شنبه 14 بهمن ماه ساعت 15: 30 الی سه شنبه 19 بهمن ماه ساعت 22  به مدت 3 روز در آزمون شرکت نمایند.
 مدت زمان آزمون 10 دقیقه بوده و با اتمام زمان آزمون اتمام خواهد یافت، در صورتیکه زودتر از زمان یاد شده مایل به اتمام آزمون می باشید می بایست دکمه ثبت آزمون را بزنید .
تعداد سوالات  15 سوال تستی 4 جوابی خواهد بود.
هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت نمایند.

 
     
 
     
آزمون آن لاین 
 

درس عربی پایه هفتم

آزمون آنلاین عربی پایه هفتم - بهمن ماه 96
دانش آموزان می توانند از روز شنبه 14 بهمن ماه ساعت 15: 30 الی سه شنبه 19 بهمن ماه ساعت 22  به مدت 3 روز در آزمون شرکت نمایند.
 مدت زمان آزمون 10 دقیقه بوده و با اتمام زمان آزمون اتمام خواهد یافت، در صورتیکه زودتر از زمان یاد شده مایل به اتمام آزمون می باشید می بایست دکمه ثبت آزمون را بزنید .
تعداد سوالات  15 سوال تستی 4 جوابی خواهد بود.
هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت نمایند.